Strona głóna
Informacje ogólne

Komitet naukowy
Program
Rejestracja
Zakwaterowanie
Dla firm

 
     
     
  Pierwsze doustne leki przeciwcu­krzy­cowe pojawiły się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Wśród nich wymienić należy pochodne biguani­dów oraz pochodne sulfony­lo­mocznika. Przez wiele lat na rynku nie pojawiały się nowe grupy leków. Dopiero w pierwszych latach XXI wieku wprowadzono nowe grupy leków przeciw­cukrzycowych takich jak: blokery DPP-4, analogi GLP-1 czy też flozyny.

Pojawia się zatem dylemat, które leki wybrać w terapii chorych z cukrzycą typu 2 - czy stosować leki starsze czy też nowe?

Leki starsze zostały dokładniej przeba­dane, mamy kilkudziesięcio­letnie doświad­czenie w ich stosowa­niu, wiemy jakie przynoszą efekty odległe, wreszcie wiemy jaki jest ich wpływ na ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych oraz ryzyko zgonu z przy­czyn sercowo-naczyniowych. Z kolei leki nowe, wprowadzone na rynek w osta­tnich latach, nie są tak dobrze znane, a na ich temat możemy jedynie powie­dzieć, że powodują istotną poprawę wyrównania metaboli­cznego cukrzycy. Nieco mniej natomiast wiadomo o ich odległych efektach, szczególnie w zakresie długo­letniego ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, czy też zgonu z przy­czyn ogólnych i z przy­czyn sercowonaczy­niowych.
Organizowana konferencja ma na celu porównanie efektów działania powyższych grup leków oraz podsumowa­nie danych z Evidence Based Medicine w tym zakresie.